TÂY NINH ĐẠT 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 – 2019) - 31/10/2019              Công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018 – 2019 - 30/09/2019              PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 11 NĂM 2018-2019 - 28/08/2018              Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu nhiên nhi đồng - 15/02/2017              THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (2016-2017) - 15/02/2017              MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI - 17/06/2016              NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016              LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016              THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016              KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016              Nguyễn Văn Dung - Nhà giáo ưu tú đam mê nghiên cứu Ngữ văn - 01/03/2016              NGUYỄN VĂN DŨNG - “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT” VỚI NHIỀU SÁNG CHẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - 01/03/2016              ANH CÔNG NHÂN THÍCH SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 07/12/2015              THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ THIẾT KẾ LOGO ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM - 23/04/2013              Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013              Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013             
     
Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013
Quy chế tham dự giải thưởng

LIÊN HIỆP CÁC HI KHOA HỌC

KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ XÉT THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG NỮ DOANH NHÂN TRI THỨC THÀNH ĐẠT NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số …….. ngày ……. tháng …..năm ….. của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, điều kiện được xét Giải thưởng

1. Đối tượng: Giải thưởng “Nữ doanh nhân tri thức thành đạt năm 2013”(sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là hình thức tôn vinh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì. Các doanh nhân là thành viên Mạng truyền thông Thương hiệu Việt (trong cả nước) tự nguyện tham gia và chấp hành tốt các qui định của Nhà nước và quốc tế về công tác sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước, trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Điều kiện: Các Nữ doanh nhân tham gia giải thưởng phải hội đủ các điều kiện sau:

a). Là Nữ doanh nhân do UBDN tỉnh đề cử;

b)  Đã hoạt động kinh doanh từ 03 -05 năm trở lên;

c)  Góp phần phát triển kinh tế cho địa phương;

d)  Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, có sức cạnh tranh cao;

e) Được đánh giá cao của các cơ quan địa phương.(Bằng khen, giấy chứng nhận…);

f) Đạt các Giải thưởng: Chất lượng Quốc gia, Top ten Thương hiệu Việt, Sao vàng đất Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao, 100 Thương hiệu Việt bền vững….;

g) Có nhiều sáng kiến, phát minh, sáng chế;

h) Là thành viên Mạng Thương hiệu Việt;

i) Trong sản xuất kinh doanh tham gia tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đóng góp ngân sách nhà nước, tham gia tích cực công tác xã hội.

 Điều 2: Quy trình xét thưởng

1. Hội đồng Xét thưởng bao gồm các nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực liên quan đến Giải. Có 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, các uỷ viên Hội đồng và các Tiểu ban xét thưởng chuyên ngành.

a) Hội đồng Xét thưởng do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập.

b) Các Tiểu ban chuyên ngành do Ban Tổ chức quyết định thành lập và làm việc theo các nội dung quy định trong Quyết định nói trên và theo Quy chế này.

2. Việc xét thưởng được tiến hành theo 4 giai đoạn: 

a) Giai đoạn 1: Hồ sơ nộp về được kiểm tra qua bộ phậm thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thông tin thực tế, cử đoàn đi thẩm tra doanh nhân (khi thấy không trung thực) những thông tin đạt sẽ tiến hành đưa thông tin lên Mạng Truyền thông Thương hiệu Việt (www.thv.vn; www.thuonghieuviet.com) và Tạp chí Thương hiệu Việt để bạn đọc bình chọn cho thương hiệu đó.

b) Giai đoạn 2: Hội đồng kiểm tra tiến hành mở database của mạng in kết quả bình chọn của bạn đọc và căn cứ kết quả bình chọn trên Tạp chí do bạn đọc gửi về.

c) Giai đoạn 3 : Các Tiểu ban chuyên ngành xem xét, làm việc thảo luận và đưa ra biên bản kết quả đánh giá. Căn cứ để đánh giá bản qui định về việc xét thưởng của Ban Tổ chức, các phương pháp đánh giá và thang điểm do các Tiểu ban khoa học xây dựng đã được Ban Tổ chức Hội đồng thông qua.

Thảo luận về các kết quả của các Tiểu ban do Hội đồng chuyên đề thông qua bằng phương pháp bỏ phiếu kín để cho điểm, đề nghị mức khen thưởng.

d) Giai đoạn 4:Thẩm xét các kết quả đánh giá và mức khen thưởng đã đề nghị của Hội đồng xét thưởng. Hội đồng khoa học xét thưởng và các Tiểu ban chuyên ngành làm việc độc lập theo nguyên tắc thảo luận dân chủ và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín (thông qua phiếu cho điểm hay biên bản cho điểm). Kết quả làm việc của Hội đồng phải được ghi biên bản, có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Hồ sơ làm việc của Hội đồng khoa học gồm: Biên bản làm việc, Phiếu cho điểm của các thành viên Hội đồng khoa học; được chuyển cho Hội đồng xét thưởng thẩm tra và bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ được giao cho Ban Tổ chức công bố giải thưởng.

 3. Hội đồng Xét thưởng làm việc tại địa điểm và thời gian do Ban Tổ chức bố trí. Mọi liên hệ với doanh nghiệp, với cá nhân đơn vị cần thiết khác trong quá trình làm việc của Hội đồng do Ban Tổ chức sắp xếp. Trong trường hợp không thể có mẫu để xem xét đánh giá tại nơi làm việc của Hội đồng, Ban Tổ chức sẽ chủ động bố trí để Hội đồng khoa học xem xét đánh giá mẫu tại cơ sở (nếu có thể).

4. Hội đồng Xét thưởng chỉ đánh giá, xét thưởng cho những doanh nghiệp có đủ điều kiện ghi  trong 3 điều qui định về xét thưởng và đáp ứng đầy đủ mọi quy định pháp luật hiện hành.

5. Tất cả các kết quả làm việc của Hội đồng Xét thưởng phải được bảo mật cho đến thời điểm công bố.

6. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng xét thưởng sẽ mời Chủ tịch Hội đồng khoa học hay Tiểu ban chuyên ngành để làm rõ một số vấn đề liên quan đến kết quả đánh giá hoặc yêu cầu Hội đồng khoa học nhóm họp lại khi có khiếu nại (sau khi công bố).

Điều 3: Tiêu chí xét thưởng:

1. Căn cứ xét, đánh giá, chấm điểm: Căn cứ vào hồ sơ và mẫu do Doanh nhân gửi tới.

2. Giải thưởng được xét theo 9 tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng tiêu chí (có bản Hướng dẫn chung về thang điểm và nguyên tắc xếp loại cụ thể kèm theo)

Điều 4: Tổ chức xét thưởng

1. Ban Tổ chức thành lập nhân sự Hội đồng Xét thưởng trình Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt. Hội đồng Xét thưởng đánh giá theo quy chế và tiêu chí đã ban hành.

2. Kết quả xét thưởng sẽ được công bố trên báo chí và mạng Internet.

 

Điều 5: Mức đoạt Giải thưởng

1. Đạt từ 80 điểm trở lên /tổng số từ 100 điểm trở lên.

2. Doanh nhân đoạt giải được tặng Giấy Chứng nhận “Giải thưởng Nữ Doanh nhân tri thức thành đạt năm 2013”; được tặng Cúp vàng của Ban Tổ chức Giải thưởng;  được thưởng chi phiếu dùng để quảng bá trên các phương tiện truyền thông của Tạp chí Thương hiệu Việt có giá trị: 10 – 20 triệu đồng.

3. Trong tổng số Doanh nhân đoạt giải, Ban Tổ chức lựa chọn 10 Doanh nhân điển hình, xuất sắc nhất để tôn vinh và tặng Chi phiếu trị giá 20 triệu đồng.

(Chi phiếu dùng thanh toán cho quảng bá cho các phương tiện truyền thông Tạp chí Thương hiệu Việt, Banner trên Website:www.thv.vn; sản xuất video clip)

 

                                                               CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, HỒ SƠ, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC TRAO GIẢI, TÔN VINH.

Điều 6: Điều kiệm tham gia:

1. Các doanh nhân có quyền tự nguyện tham gia Giải thưởng và đạp ứng các điều kiện đã ghi tại Điều 1 phải hoàn tất các thủ tục và nộp hồ sơ về Ban Tổ chức theo thời hạn quy định.

2. Các Doanh nhân khi được giới thiệu trên mạng Internet, và các Cơ quan Trung ương và địa phương giới thiệu đến Ban Tổ chức khi được bạn đọc đánh giá và bình chọn.

3. Phương pháp chọn tham dự Giải thưởng là chọn từ cao đến thấp.

Điều 7: Hồ sơ xét thưởng gồm:

  1. Bản đăng ký tham gia Giải thưởng Nữ doanh nhân thành đạt năm 2013 (theo mẫu).

2.  Giấy đăng ký Kinh doanh, Nhãn hiệu hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng..

      3.  Bản tóm tắt về lý lịch bản thân những điểm nổi bật của doanh nhân (trình độ, tốt nghiệp trường, các công trình nghiên cứu, sản phẩm phục vụ thị trường).

      4.  Chứng nhận các công trình, thành tích trong thời gian hoạt động (photocopy).

      5.  Giấy chứng nhận công tác bảo vệ Môi trường

      6.  Giấy khen về công tác hoạt động Từ thiện xã hội

      7.  Chứng nhận nộp ngân sách nhà nước

      8.  Nộp các mẫu sản phẩm của doanh nhân kinh doanh theo quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam hay các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu chưa có tiêu chuẩn Việt Nam) phục vụ cho việc xét duyệt của Hội đồng xét thưởng.

 Điều 8: Thời gian, nơi nhận hồ sơ tham gia

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 03 năm 2013 đến tháng 08 năm 2013

2. Nơi nhận hồ sơ: Cơ quan thường trực của Giải thưởng là Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt – Tạp chí Thương hiệu Việt sẽ tiếp nhận Hồ sơ và tổ chức Hội đồng Xét thưởng và báo cáo với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lập kế hoạch và tổ chức trao giải cho các Doanh nhân đoạt Giải thưởng.

 Điều 9: Thời gian, địa điểm  trao Giải, tôn vinh

 1. Thời gian trao giải: Dự kiến là ngày 10 tháng 10 năm 2013

 2. Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh.   

 

CHƯƠNG III

BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG XÉT THƯỞNG VÀ BAN THƯ KÝ GIẢI THƯỞNG

Điều 10: Ban Tổ chức giải thưởng

- Ban Tổ chức Giải thưởng do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập, gồm:

1. Ông Phan Tùng Mậu phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Trưởng Ban;

2. TS Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Phó Ban;

3. Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên

4. Bà Lê Hoàng Oanh, Phó cục trưởng cục xúc tiến Thương mại Bộ Công thương: Ủy viên; 

5. ThS Phan Thị Mỹ Yến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt: Phó ban Thường trực;

6.  PGS.TS Nguyễn Thị Doãn Liễu, Phó ban Khoa học công nghệ và kinh tế Tài chính Hội Nữ trí thức Việt Nam: Ủy viên

7. ThS. Nhà báo Nguyễn Tùy, Trưởng ban biên tập, Tạp chí Thương hiệu Việt: Ủy viên.

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức giải thưởng:

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án, Qui chế Quy chế xét tặng giải thưởng Nữ doanh nhân tri thức thành đạt 2013 do Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký;

+ Ban hành các Qui định, qui chế, hướng dẫn có liên quan;

+ Xét duyệt và đề nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt

Nam khen thưởng và tổ chức Lễ trao Giải thưởng;

- Ban Tổ chức Giải thưởng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và sau Lễ trao Giải thưởng;

Điều 11: Hội đồng Xét thưởng

- Hội đồng Xét thưởng do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập, gồm:

1. PGS.TS NGND Huỳnh Văn Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Thương hiệu Việt: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Việt Hùng, Chuyên gia cao cấp Sỡ hữu trí tuệ: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. TS Trần Văn Tùng, Th trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Ủy viên

4. TS. Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa & thể thao du lịch: Phó chủ tịch;

5. ThS. Nhà Báo Phan Thị Mỹ Yến, Giám đốc Trung tâm NC - ƯD - PT Thương hiệu Việt: Ủy viên

6. PGS.TS Nguyễn Thị Doãn Liễu, Phó ban Khoa học công nghệ và kinh tế Tài chính Hội Nữ trí thức Việt Nam: Ủy viên;

      7. Ông Nguyễn Thanh Bình,  Đại diện Cục SHTT Phía Nam: Ủy viên;

      8. Nhà báo Bùi Quý Toản, ban Biên tập Tạp chí Thương hiệu Việt: Ủy viên

9. Bà Hồ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tư vấn chăm sóc khách hàng, Trung tâm  NC- ƯD Phát triển Thương hiệu Việt: Thư ký Hội đồng

 

- Hội đồng Xét thưởng có nhiệm vụ: Chấm điểm, bỏ phiếu kín, ở vòng chung kết của các cuộc bình chọn. Chấm điểm khách quan, trung thực trên cơ sở hồ sơ tham dự của các đối tượng, do Ban Thư ký của Giải thưởng báo cáo. Phiếu chấm điểm, thang điểm chấm, tiêu chí bình chọn do Ban Tổ chức ban hành. Thành viên Hội đồng xét thưởng ký xác nhận trên các phiếu chấm điểm và ký vào các biên bản chung của vòng chung kết.

- Hội đồng Xét thưởng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và sau

Điều 12: Ban thư Thư ký Giải thưởng gồm

- Ban Thư ký Giải thưởng do Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải thưởng, gồm:

+ Đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên Hiệp Hội Việt Nam;

+ Đại diện Cơ quan thường trực Giải thưởng;

+ Đại diện các bộ phận chuyên môn Chấm giải;

+ Đại diện Tạp chí Thương hiệu Việt (Truyền thông quản lý mạng);

      - Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký:

 + Chức năng: Là một tổ chức giúp việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng xét duyệt.

 +  Nhiệm vụ:

Biên soạn, chuẩn bị các văn bản, văn thư, nội dung các công việc của Ban Tổ chức và Hội đồng xét duyệt;

Soạn thảo các văn bản có liên quan đến các đối tượng bình chọn trình Trưởng Ban

Tổ chức ký để ban hành;

Chuẩn bị nội dung, ghi biên bản các cuộc họp của Ban Tổ chức và Hội đồng xét duyệt và lưu giữ các văn bản này.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, thu nhận hồ sơ đăng ký, trợ giúp đối tượng tham dự Giải, hoàn thiện hồ sơ bình chọn, sơ loại hồ sơ bình chọn và giải đáp ý kiến của đối tượng bình chọn...

- Ban Thư ký Giải thưởng từ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và sau Lễ trao giải.

 

CHƯƠNG IV

KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13: Kính phí của Giải thưởng

1. Kinh phí được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm NC-ƯD PT Thương hiệu Việt về Quy trình Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng thương hiệu cho Doanh nghiệp theo chức năng hoạt động của Thương hiệu Việt, cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm về phát triển lĩnh vực Khoa học Công nghệ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Không thu phí của Doanh nhân tham gia nhằm bảo đảm tuyệt đối tính trung thực vô tư minh bạch của Giải thưởng.

Điều 14: Tổ chức thực hiện

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kịp thời cho Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tạp chí Thương hiệu Việt là đơn vị trưc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt phụ trách về truyền thông chính của Chương trình có trách nhiệm báo cáo và tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Chương trình.

Điều 15: Khiếu nại xem xét

Tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn và việc vi phạm quy định, trình tự thủ tục xét chọn.

Đơn vị khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ, pháp nhân và chịu trách nhiệm về việc khiếu nại.

Liên hệp Hội VN thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại và có trách nhiệm trả lời theo đúng pháp luật.

Điều 16: Hiệu lực thi hành.

Bản Quy chế này gồm 4 chương 12 Điều, có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, Bản Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP LHH Tây Ninh     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 
 
NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT
  >>  TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN LÁ, VÒM CÂY MÔ HÌNH MỚI CÓ TRIỂN VỌNG Ở TÂY NINH - 09/11/2018
  >>  THÚ VỊ VỚI MÔ HÌNH “TRỒNG RAU THƠM XEN RAU RỪNG PHỦ LƯỚI CHE” CỦA LÃO NÔNG TỔ HỢP TÁC RAU RỪNG LỘC TRÁT – TRẢNG BÀNG - 09/11/2018
  >>  ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH NUÔI DƠI LẤY PHÂN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHƯỚC NINH - 08/11/2018
  >>  “DỤNG CỤ GẮN MÁNG CHẮN MƯA TRÊN CAO CHO CÂY CAO SU” SÁNG CHẾ NHỎ - HIỆU QUẢ LỚN - 08/11/2018
  >>  TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA (KHÓM) Ở TÂY NINH - 22/03/2018
Số lượt truy cập: 230558 Số người online: 7