TÂY NINH ĐẠT 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 – 2019) - 31/10/2019              Công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018 – 2019 - 30/09/2019              PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 11 NĂM 2018-2019 - 28/08/2018              Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu nhiên nhi đồng - 15/02/2017              THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (2016-2017) - 15/02/2017              MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI - 17/06/2016              NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016              LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016              THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016              KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016              Nguyễn Văn Dung - Nhà giáo ưu tú đam mê nghiên cứu Ngữ văn - 01/03/2016              NGUYỄN VĂN DŨNG - “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT” VỚI NHIỀU SÁNG CHẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - 01/03/2016              ANH CÔNG NHÂN THÍCH SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 07/12/2015              THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ THIẾT KẾ LOGO ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM - 23/04/2013              Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013              Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013             
     
NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016
Xuất phát từ ý tưởng hàn gắn chiếc thau nhựa của vợ bị bể, Nguyễn Xuân Phương, người thầy giáo năm nào đã sáng tạo ra một hệ thống xử lý các chất thải nhựa thành chất đốt có ích cho bếp núc gia đình mình. Hệ thống xử lý đã chuyển chất thải nhựa từ thể rắn sang thể khí và ngưng tụ thành nhiên liệu lỏng. Công trình này đã đạt giải thưởng sáng tạo và rất có ý nghĩa trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Ngöôøi ñaøn oâng coù saùng kieán bieán pheá lieäu thaønh saûn phaåm coù ích ñoù laø oâng Nguyeãn Xuaân Phöông, sinh naêm 1962. Vôùi ñeà taøi “Caùch laøm phaân huûy chai nhöïa, pheá lieäu raát beàn vöõng trong töï nhieân thaønh saûn phaåm coù ích, phuïc vuï ñôøi soáng haèng ngaøy”, oâng vöøa ñaït giaûi khuyeán khích taïi Hoäi thi saùng taïo khoa hoïc vaø kyõ thuaät tænh Taây Ninh laàn thöù 9 naêm 2014- 2015.

OÂng Phöông keå: OÂng nguï aáp Long Thôùi, xaõ Long Thaønh Trung, huyeän Hoøa Thaønh. Tröôùc naêm 1991, oâng laø giaùo vieân daïy hai moân toaùn, lyù ôû Tröôøng THCS Suoái Ñaù, huyeän Döông Minh Chaâu. Vì cha meï giaø thöôøng xuyeân ñau beänh, oâng phaûi nghæ laøm thaày giaùo, veà nhaø chaêm soùc cha meï. Sau khi nghæ daïy, oâng mua hôn 2 ha ñaát noâng nghieäp ôû aáp Thanh An, xaõ An Bình ñeå troàng luùa, troàng sen kieám tieàn sinh soáng. Khi cha meï oâng qua ñôøi, vôï choàng oâng caát caên choøi, thöôøng xuyeân ôû laïi treân ñoàng ñeå tieän cho vieäc canh taùc noâng nghieäp.

Vieäc bieán pheá lieäu thaønh saûn phaåm coù ích ñeán vôùi oâng baét ñaàu töø nhu caàu cuoäc soáng. Vì sinh soáng giöõa ñoàng ruoäng, vaät duïng gia ñình voâ cuøng thieáu thoán. Ñieàu ñoù khieán oâng phaûi tìm toøi nghieân cöùu, ñeå taïo ra vaät chaát. Moïi chuyeän baét ñaàu töø chieác thau nhöïa cuûa vôï choàng oâng bò beå, khoâng coøn söû duïng ñöôïc. Muoán mua chieác thau môùi, vôï oâng phaûi vöôït qua moät quaûng ñöôøng caû chuïc km töø ñoàng ruoäng tôùi chôï. Vöøa phaûi ñi xa, vöøa phaûi toán tieàn, neân oâng nghó ñeán vieäc vaù laïi chieác thau. Quan saùt xung quanh caùc bôø ñeâ, oáng coáng, oâng thaáy coù khaù nhieàu chai nhöïa ñöïng thuoác tröø saâu, chai nöôùc suoái baèng nhöïa do noâng daân söû duïng xong boû laïi. Vôùi kieán thöùc toaùn, lyù ñaõ ñöôïc tích luõy töø nhöõng naêm laøm giaùo vieân, oâng lieàn nghó tôùi vieäc taän duïng nhöõng pheá lieäu naøy ñeå cheá bieán thaønh saûn phaåm coù ích.

Sau nhieàu ñeâm tính toaùn, ngöôøi thaày giaùo lieàn baét tay vaøo vieäc. OÂng thieát keá vaø ra tieäm thueâ thôï haøn moät chieác bình baèng Inox, ñöôøng kính khoaûng 40 cm, cao khoaûng 50 cm, coù naép ñaäy chaéc chaén. Töø naép ñaäy cuûa chieác bình naøy, coù moät chieác voøi Inox, ñöôøng kính khoaûng 2 cm, daøi khoaûng 1 meùt, daãn khí ra moät chieác bình Inox nhoû khaùc. Trong chieác bình Inox nhoû ñöïng than hoaït tính ñeå loïc khí ñoäc. Töø chieác bình Inox nhoû, coù hai chieác voøi daãn khí khaùc. Moät voøi daãn khí quay laïi loø ñeå laøm khí ñoát thay cho vaät lieäu cuûi. Voøi coøn laïi daãn khí ra moät oáng nhöïa coù bôm nöôùc maùt, ñeå laøm khí ngöng tuï thaønh chaát loûng hoãn hôïp.

Sau khi laép ñaët xong heä thoáng xöû lyù pheá lieäu naøy, oâng Phöông baét ñaàu ñi thu gom taát caû caùc chai nhöïa treân ñoàng ñem veà xöû lyù. OÂng boû taát caû caùc chai nhöïa vaøo thuøng Inox, ñaäy naép kín laïi roài baét ñaàu ñeå leân beáp löûa ñoát. Döôùi nhieät ñoä cao, caùc chai nhöïa baét ñaàu chaûy ra vaø boác hôi theo ñöôøng daãn khí. Trong quaù trình ñun noùng, phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra, caùc chai nhöïa phaân hoùa thaønh nhieàu chaát khaùc nhau. Trong ñoù coù khí deã chaùy vaø moät phaàn khí naøy ñöôïc daãn quay laïi phuïc vuï cho vieäc ñoát loø. Phaàn khí coøn laïi ñöôïc daãn qua heä thoáng laøm laïnh vaø ngöng tuï laïi thaønh chaát loûng hoãn hôïp. Chaát loûng hoãn hôïp naøy töông töï nhö daàu thoâ, ñöôïc oâng chöùa vaøo chai loï, ñeå daønh laøm nhieân lieäu thay cho gaz duøng trong sinh hoaït gia ñình. “Lôùp nöôùc treân cuøng cuûa chaát loõng hoãn hôïp nhaïy nhö xaêng maùy bay. Laáy caây nhuùn vaøo, baät hoäp queït ñeå gaàn laø phöït löûa lieàn”, oâng Phöông giaûi thích.

OÂng Phöông cho bieát theâm, neáu coù nguoàn nguyeân lieäu doài daøo nhö ôû baõi raùc chaúng haïn, oâng seõ xaây döïng moät loø thieâu huûy raùc vôùi coâng suaát lôùn hôn. Khí thu ñöôïc, khoâng chæ thay cho gaz duøng trong sinh hoaït gia ñình maø coøn coù theå laøm nhieân lieäu duøng ñeå chaïy maùy phaùt ñieän. 

Sau khi naáu caùc pheá phaåm, ngoaøi khí ñoát vaø chaát loûng hoãn hôïp, oâng Phöông coøn thu ñöôïc moät soá löôïng nhöïa khaù lôùn. Nhöng hieän taïi, phaàn nhöïa naøy bò cöùng nhö beâ toâng xi maêng, neân oâng chöa söû duïng vaøo vieäc vaù thau hay laøm ra nhöõng vaät duïng khaùc. Hieän taïi, ngöôøi thaày giaùo naøy vaãn ñang daønh thôøi gian tieáp tuïc nghieân cöùu, ñeå tìm caùch ñeå laøm cho phaàn nhöïa naøy meàm deõo. “Neáu tìm ra coâng thöùc laøm nhöïa meàm deõo, toâi coù theå cheá taïo nhieàu vaät duïng gia ñình hoaëc laøm chieác thuyeàn nhöïa nhö thuyeàn composit ñeå ñi laïi treân ñoàng”, oâng Phöông tính toaùn.

Moâ hình bieán pheá lieäu thaønh saûn phaåm coù ích cuûa oâng Nguyeãn Xuaân Phöông ít toán kinh phí, coù theå nhaân roäng ra cho nhieàu ngöôøi daân trong tænh.
Đại Dương     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 
 
NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT
  >>  TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN LÁ, VÒM CÂY MÔ HÌNH MỚI CÓ TRIỂN VỌNG Ở TÂY NINH - 09/11/2018
  >>  THÚ VỊ VỚI MÔ HÌNH “TRỒNG RAU THƠM XEN RAU RỪNG PHỦ LƯỚI CHE” CỦA LÃO NÔNG TỔ HỢP TÁC RAU RỪNG LỘC TRÁT – TRẢNG BÀNG - 09/11/2018
  >>  ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH NUÔI DƠI LẤY PHÂN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHƯỚC NINH - 08/11/2018
  >>  “DỤNG CỤ GẮN MÁNG CHẮN MƯA TRÊN CAO CHO CÂY CAO SU” SÁNG CHẾ NHỎ - HIỆU QUẢ LỚN - 08/11/2018
  >>  TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA (KHÓM) Ở TÂY NINH - 22/03/2018
Số lượt truy cập: 230552 Số người online: 9