TÂY NINH ĐẠT 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 – 2019) - 31/10/2019              Công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018 – 2019 - 30/09/2019              PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 11 NĂM 2018-2019 - 28/08/2018              Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu nhiên nhi đồng - 15/02/2017              THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (2016-2017) - 15/02/2017              MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI - 17/06/2016              NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016              LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016              THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016              KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016              Nguyễn Văn Dung - Nhà giáo ưu tú đam mê nghiên cứu Ngữ văn - 01/03/2016              NGUYỄN VĂN DŨNG - “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT” VỚI NHIỀU SÁNG CHẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - 01/03/2016              ANH CÔNG NHÂN THÍCH SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 07/12/2015              THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ THIẾT KẾ LOGO ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM - 23/04/2013              Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013              Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013             
     
LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016
Trước thực tế lao động nông nghiệp không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất khi vào vụ, ông Lê Văn Hường đã chế tạo thành công khá nhiều máy móc phục vụ nông nghiệp dựa trên những kinh nghiệm sửa chữa cơ khí của mình. Trong Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2014 - 2015 vừa qua, ông đã đạt được hai giải thưởng sáng tạo. Hai công trình này và một số loại máy móc khác do ông chế tạo đã được thị trường đón nhận ở trong nước và cả quốc tế.

Ñeán thaêm gia ñình oâng Leâ Vaên Höôøng, ôû aáp Thuaän Bình, xaõ Truoâng Mít, huyeän Döông Minh Chaâu vaøo moät ngaøy cuoái naêm, chuùng toâi thaáy coù naêm baûy chieác maùy caøy, maùy xôùi chuyeân duøng tröôùc saân. Laõo noâng 64 tuoåi naøy giôùi thieäu: “Ñaây laø nhöõng chieác maùy duøng ñeå træa ñaäu phoäng, maùy ñaøo loã troàng caây thuoác laù vaø moät soá caây troàng khaùc, do toâi cheá taïo”.

OÂng Höôøng keå, töø thöïc teá lao ñoäng treân ñoàng ruoäng trong nhöõng naêm gaàn ñaây khieán oâng quyeát taâm nghieân cöùu cheá taïo ra nhöõng chieác maùy chuyeân duøng naøy. Gia ñình oâng cuõng nhö haøng traêm hoä daân khaùc ôû vuøng noâng thoân Truoâng Mít bao ñôøi nay kieám soáng nhôø vaøo caây luùa, haït ñaäu. Khoaûng möôøi naêm nay, nhieàu khu coâng nghieäp trong vaø ngoaøi tænh hình thaønh, haàu heát thanh nieân nam, nöõ ôû ñòa phöông rôøi boû ruoäng ñoàng, vaøo xí nghieäp laøm coâng nhaân. Ñaáy cuõng laø ñieàu ñaùng möøng cho theá heä treû, nhöng moãi khi ñeán kyø xuoáng gioáng hay thu hoaïch vuï muøa, nhaø noâng tìm coâng lao ñoäng raát khoù, tieàn thueâ lao ñoäng cuõng taêng cao. Vì theá, muøa maøng bò treã naõi, giaù thaønh noâng saûn taêng leân, khieán noâng daân suoát ngaøy lao ñoäng quaàn quaät treân ñoàng ruoäng nhöng vaãn khoù thoaùt khoûi caûnh ngheøo. 

Thöïc teá ñoù thoâi thuùc oâng tìm caùch cheá taïo maùy moùc ñeå thay theá söùc ngöôøi treân ñoàng. OÂng tìm mua chieác maùy xôùi tay, ñem veà nhaø thaùo boû hai chieác baùnh xe cuûa maùy xôùi vaø nghieân cöùu cheá taïo moät truïc laên thay theá cho hai baùnh xe. Moãi beân truïc laên, oâng haøn vaøo ba voøng troøn baèng saét. Voøng troøn ngoaøi cuøng oâng ñeå trôn, coù taùc duïng nhö baùnh xe. Hai voøng troøn coøn laïi, treân moãi voøng oâng haøn vaøo 6 ñaàu chaøy baèng saét theo hình voøng troøn, moãi ñaàu chaøy coù kích thöôùc to baèng coå tay ngöôøi lôùn. Sau khi ñaát ruoäng ñaõ ñöôïc caøy xôùi tôi xoáp, oâng ñieàu khieån chieác maùy chaøy loã di chuyeån treân ñoàng. Caùc ñaàu chaøy laàn löôït “aán” xuoáng, taïo thaønh nhöõng loã ñeàu ñaën treân maët ruoäng. Moät vaøi nhaân coâng ñi theo sau maùy gieo haït ñaäu gioáng xuoáng nhöõng loã chaøy. Cuoái cuøng, oâng ñieàu khieån chieác maùy caøy chaïy theo sau, duøng chaûo saét “caét roø”, ñoàng thôøi laáp ñaát vaøo caùc loã ñaäu.

OÂng Höôøng cho bieát, trung bình moãi ngaøy chieác maùy chaøy loã gieo haït ñaäu cuûa oâng “træa” ñöôïc 3 ha, tieát kieäm chi phí töø 30- 40% so vôùi caùch thueâ nhaân coâng cuoác loã træa ñaäu. Ñoù laø chöa keå, træa ñaäu baèng maùy seõ giuùp caùc loã ñaäu coù khoaûng caùch, ñoä saâu ñoàng ñeàu nhau, taïo ñieàu kieän cho ñaäu naåy maàm ñoàng nhaát, deã chaêm soùc, deã xöû lyù coû daïi vaø naêng suaát oån ñònh hôn so vôùi caùch laøm truyeàn thoáng. Chi phí cheá taïo boä phaän træa ñaäu baèng maùy chæ toán khoaûng 10 trieäu ñoàng. Nhôø giaù thaønh reû, phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa noâng daân, neân sau khi oâng cheá taïo vaø aùp duïng thaønh coâng boä phaän træa ñaäu naøy, ñeán nay, ñaõ coù nhieàu noâng daân trong vaø ngoaøi huyeän ñaët mua veà söû duïng.

Khoâng chæ cheá taïo thaønh coâng maùy chaøy loã gieo haït ñaäu, laõo noâng naøy coøn cho “ra loø” chieác maùy ñaøo loã troàng caây thuoác laù, troàng khoai mì v.v... OÂng duøng maùy noå D8 cuûa Vieät Nam saûn xuaát, gaén vaøo söôøn maùy xôùi tay C5 cuûa Nhaät Baûn saûn xuaát vaø söû duïng hai baùnh xe maùy caøy loaïi nhoû. Sau ñoù, oâng cheá taïo moät “löôõi cuoác tai töôïng” coù caùn baèng saét gaén vaøo truïc maùy. Khi chieác maùy xôùi naøy chaïy treân maët ñaát tôi xoáp, seõ töï ñoäng “cuoác” loã treân maët ñaát. Khoaûng caùch giöõa caùc loã daøy hay thöa ñeàu deã daøng ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi töøng loaïi caây troàng. Söû duïng maùy naøy tieát kieäm ñöôïc phaân nöûa chi phí so vôùi thueâ nhaân coâng lao ñoäng treân ñoàng. Ngoaøi vieäc baùn cho nhieàu noâng daân ôû caùc huyeän Döông Minh Chaâu, Beán Caàu, oâng coøn baùn ñöôïc maùy naøy cho moät ñôn vò cuûa nöôùc Laøo. “Coù moät coâng ty ôû Laøo ñaët mua moät soá maùy naøy. Toâi ñaõ baùn xong vaø ñöôïc hoï röôùc qua Laøo moät tuaàn leã ñeå höôùng daãn hoï vaän haønh”, oâng Höôøng töï haøo khoe.

Hai coâng trình saùng taïo cuûa oâng ñöôïc anh Traàn Thanh Laâu, Chuû tòch Hoäi Noâng daân xaõ Truoâng Mít bieân soaïn thaønh ñeà taøi/ giaûi phaùp, tham döï Hoäi thi Saùng taïo khoa hoïc vaø kyõ thuaät tænh Taây Ninh laàn thöù 9 naêm 2014- 2015, ñaït hai giaûi Khuyeán khích. OÂng Höôøng cho bieát theâm, ngoaøi nhöõng chieâc maùy keå treân, oâng coøn cheá taïo thaønh coâng moät soá maùy khaùc nhö chieác maùy vöøa phaùt goác raï, vöøa truïc buøn ñeå saï luùa, maùy vöøa “caét haøng” vöøa boùn phaân cho caây baép.

Ñieàu khieán nhieàu ngöôøi ngaïc nhieân laø chuû nhaân cuûa nhöõng coâng trình saùng taïo khoa hoïc naøy khoâng phaûi laø kyõ sö cô khí hay ngöôøi coù trình ñoä hoïc vaán cao, maø chæ laø moät noâng daân môùi hoïc heát lôùp 5 tröôøng laøng. OÂng Höôøng boäc baïch: tröôùc naêm 1975, oâng chæ hoïc heát lôùp 5 roài nghæ. Ñeán naêm 18 tuoåi, oâng tìm ñeán Gara Taân Hieäp Thaønh ôû thò xaõ Taây Ninh (nay laø TP Taây Ninh) hoïc ngheà söûa maùy caøy. Sau ba naêm mieät maøi hoïc taäp, oâng bieát khaù nhieàu veà maùy moùc noâng nghieäp. Sau ngaøy mieàn Nam giaûi phoùng, oâng xuoáng huyeän Thuû Ñöùc (TP. Hồà Chí Minh) laøm ngheà söûa chöõa cô khí ñöôïc ba naêm. Vì ñieàu kieän söùc khoûe khoâng toát, oâng Höôøng trôû veà nhaø laøm ngheà noâng kieám soáng. Tröôùc tình traïng ngaøy caøng khan hieám nhaân coâng treân ñoàng ruoäng, oâng Höôøng nhôù tôùi nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm cuûa mình ñaõ tích luõy ñöôïc trong lónh vöïc cô khí, lieàn ñem ra aùp duïng ñeå cheá taïo nhöõng boä phaän maùy moùc noâng nghieäp thay theá söùc ngöôøi.

Laõo noâng naøy chia seû: Ñeå cheá taïo ñöôïc caùc maùy naøy laø caû moät quaù trình gian nan. Moãi moät boä phaän maùy oâng phaûi laøm töø 2- 3 naêm môùi thaønh coâng. OÂng veõ thieát keá xong, ñi mua saét, ñem ra tieäm cô khí thueâ thôï thi coâng. Sau ñoù, laép vaøo cho hoaït ñoäng thöû nghieäm treân ñoàng ruoäng. Boä phaän naøo khoâng ñaït yeâu caàu, oâng phaûi thieát keá laïi. Coù nhieàu luùc heát kinh phí, oâng phaûi baùn 2 chæ vaøng- gia taøi lôùn nhaát cuûa gia ñình, hoaëc phaûi ñi möôïn 30 trieäu ñoàng ñeå ñaàu tö vaøo cheá taïo maùy moùc. “Tuy coù cöïc khoå, toán keùm, nhöng baây giôø thaáy maùy cuûa mình ñöôïc nhieàu baø con söû duïng, toâi vui laém”, laõo noâng cöôøi khaø tröôùc luùc chia tay.  
Đại Dương     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 
 
NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT
  >>  TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN LÁ, VÒM CÂY MÔ HÌNH MỚI CÓ TRIỂN VỌNG Ở TÂY NINH - 09/11/2018
  >>  THÚ VỊ VỚI MÔ HÌNH “TRỒNG RAU THƠM XEN RAU RỪNG PHỦ LƯỚI CHE” CỦA LÃO NÔNG TỔ HỢP TÁC RAU RỪNG LỘC TRÁT – TRẢNG BÀNG - 09/11/2018
  >>  ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH NUÔI DƠI LẤY PHÂN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHƯỚC NINH - 08/11/2018
  >>  “DỤNG CỤ GẮN MÁNG CHẮN MƯA TRÊN CAO CHO CÂY CAO SU” SÁNG CHẾ NHỎ - HIỆU QUẢ LỚN - 08/11/2018
  >>  TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA (KHÓM) Ở TÂY NINH - 22/03/2018
Số lượt truy cập: 230559 Số người online: 8