TÂY NINH ĐẠT 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 – 2019) - 31/10/2019              Công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018 – 2019 - 30/09/2019              PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 11 NĂM 2018-2019 - 28/08/2018              Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu nhiên nhi đồng - 15/02/2017              THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (2016-2017) - 15/02/2017              MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI - 17/06/2016              NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016              LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016              THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016              KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016              Nguyễn Văn Dung - Nhà giáo ưu tú đam mê nghiên cứu Ngữ văn - 01/03/2016              NGUYỄN VĂN DŨNG - “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT” VỚI NHIỀU SÁNG CHẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - 01/03/2016              ANH CÔNG NHÂN THÍCH SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 07/12/2015              THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ THIẾT KẾ LOGO ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM - 23/04/2013              Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013              Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013             
     
THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016
-

UBND TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

Tây Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2016

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017

 

             Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ.TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 năm 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HTST ngày 28/4/2016 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 năm 2016-2017,

 Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 năm 2016-2017 thống nhất ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ 10 năm 2016-2017 bao gồm những nội dung sau:

I.  MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân tạo ra và áp dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của  tỉnh.

          II.  CƠ QUAN TỔ CHỨC

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh.

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh là cơ quan thường trực.

          III.  NỘI DUNG VÀ LĨNH VỰC THI

     A. Nội dung thi

          + Sáng tạo kỹ thuật:

          Dành cho mọi giải pháp kỹ thuật, đã được tạo ra, áp dụng, phổ biến và nhân rộng vào thực tiễn hoặc đã được thực nghiệm thành công và đủ thông số chi tiết để đưa vào sản xuất, kinh doanh. Các giải pháp kỹ thuật giải quyết các vấn đề bức xúc của các ngành, các cấp, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm cải tiến hệ thống, thiết bị, dây chuyền sản xuất; tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh.

          + Sáng tạo khoa học:

          Trong trường hợp kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ hàm chứa nhiều nội dung của giải pháp kỹ thuật như đã nêu trên được dự thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá theo thang điểm của giải pháp kỹ thuật.

          B. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham gia Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau đây:

1- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2- Công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải;

3- Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

4- Nông lâm thủy sản, tài nguyên và môi trường;

5- Y dược;

6- Giáo dục và Đào tạo.

     IV.  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          1. Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Tây Ninh, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp là người tạo ra và áp dụng giải pháp có hiệu quả ở Tây Ninh từ năm 2011 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

          2. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư tạo ra giải pháp đều có quyền đứng tên tham gia Hội thi; trong trường hợp này, tổ chức đứng tên dự thi giới thiệu đầy đủ tác giả, đồng tác giả của giải pháp dự thi đó. Tổ chức có thể cho phép các tác giả/đồng tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, nhưng phải có sự xác nhận bằng văn bản.

          3. Các giải pháp đã đạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật của tỉnh, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam không được tham gia Hội thi.

          V.   TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

1.     Tính mới, tính sáng tạo

 Giải pháp dự thi không trùng với những giải pháp đã được công bố hoặc áp dụng ở Tây Ninh, ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

  2.   Hiệu quả

Giải pháp có hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật và xã hội cao hơn các giải pháp tương tự đã biết ở Tây Ninh, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội. 

3.   Khả năng áp dụng

         Giải pháp đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

          VI.  HỒ SƠ DỰ THI

Mỗi giải pháp dự thi phải làm 07 bộ hồ sơ dự thi, trình bày trên khổ giấy A4. Mỗi bộ hồ sơ gồm có:

1.     Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

2.     Bản mô tả giải pháp dự thi:

          - Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

           - Mô tả giải pháp đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của  giải pháp đó.

                - Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chi tiết nào của giải pháp đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

                - Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hoặc hóa đơn bán.hàng.

                - Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và xã hội:

  + Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết.

+ Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

+ Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động…

                - Bản mô tả giải pháp kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh có tính toán minh họa.

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ và các tài liệu liên quan (nếu thấy cần thiết). Các tài liệu cần trình bày rõ ràng, không tẩy xoá.

4. Bản nhận xét, đánh giá của các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc hội đồng khoa học của đơn vị, ngành, điạ phương. Kèm theo bản nhận xét này phải có biên bản ghi nhận kết quả thử nghiệm, đánh giá hoặc chứng cứ xác thực sản xuất đại trà (nếu có).

        VII.   NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

- Đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/6/2017. 

- Địa chỉ đăng ký và nộp hồ sơ:

          1. Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh

- Số 081, Đường Lê Lợi, Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh..

-  ĐT: 066.3815327 - Email: tusta.tayninh@gmail.com

          2. Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

        - Số 624, Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

        - ĐT: 066.3822232 - Email: ldldtayninh@gmail.com

          3. Tỉnh đoàn tỉnh Tây Ninh.

        - Số 207, Đường 30/4, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

        -  ĐT: 066.3822230. - Email: tinhdoantayninh@gmail.com

          4.  Phòng quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh

       - Số 211, Đường 30/4, , Khu phố 3, Phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

        - Điện thoại: 066.3824425 - Email: pqlcntayninh@gmail.com

VIII.     GIẢI THƯỞNG

 Cơ cấu giải thưởng của Hội thi như sau:

      Giải nhất:              15.000.000đ/giải.

           Giải nhì:                10.000.000đ/giải.

           Giải ba:                 7.000.000đ/giải.

           Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000đ/giải.

         Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh; số 081, đường Lê Lợi, Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, cơ quan thường trực Hội thi tổng hợp và trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

                                TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI 
                                              TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

                          CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH
    

                                                                     (Đã ký) 

                                                           Dương Thị Thu Hiền
.     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 
 
NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT
  >>  TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN LÁ, VÒM CÂY MÔ HÌNH MỚI CÓ TRIỂN VỌNG Ở TÂY NINH - 09/11/2018
  >>  THÚ VỊ VỚI MÔ HÌNH “TRỒNG RAU THƠM XEN RAU RỪNG PHỦ LƯỚI CHE” CỦA LÃO NÔNG TỔ HỢP TÁC RAU RỪNG LỘC TRÁT – TRẢNG BÀNG - 09/11/2018
  >>  ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH NUÔI DƠI LẤY PHÂN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHƯỚC NINH - 08/11/2018
  >>  “DỤNG CỤ GẮN MÁNG CHẮN MƯA TRÊN CAO CHO CÂY CAO SU” SÁNG CHẾ NHỎ - HIỆU QUẢ LỚN - 08/11/2018
  >>  TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA (KHÓM) Ở TÂY NINH - 22/03/2018
Số lượt truy cập: 230563 Số người online: 7