TÂY NINH ĐẠT 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 – 2019) - 31/10/2019              Công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018 – 2019 - 30/09/2019              PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 11 NĂM 2018-2019 - 28/08/2018              Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu nhiên nhi đồng - 15/02/2017              THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (2016-2017) - 15/02/2017              MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI - 17/06/2016              NGƯỜI THẦY GIÁO BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH - 13/05/2016              LÃO NÔNG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 10/05/2016              THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 10 NĂM 2016 – 2017 - 09/05/2016              KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016              Nguyễn Văn Dung - Nhà giáo ưu tú đam mê nghiên cứu Ngữ văn - 01/03/2016              NGUYỄN VĂN DŨNG - “KỸ SƯ CHÂN ĐẤT” VỚI NHIỀU SÁNG CHẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - 01/03/2016              ANH CÔNG NHÂN THÍCH SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT - 07/12/2015              THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ THIẾT KẾ LOGO ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM - 23/04/2013              Quy chế tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013              Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng "Nữ doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013" - 22/04/2013             
     
KỸ SƯ LÊ THỊ KIỀU TRANG: NGƯỜI ĐEM NIỀM VUI CHO NÔNG DÂN TRỒNG MÌ - 31/03/2016
Từ năm 2012 dịch riệp sáp hồng đã gây hại trên các vùng trồng khoai mì trọng điểm tại tỉnh Tây Ninh. Nguy cơ bùng phát dịch hại này trở thành động lực chính cho KS. Lê Thị Kiều Trang và các cộng sự nghiên cứu thành công giải pháp sử dụng loài ong ký sinh khống chế dịch hại này. Giải pháp đã mang lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất khoai mì tại Tây Ninh và đoạt được giải thưởng cao trong hội thi sáng tạo.

Gioù trôû chieàu laøm nhaáp nhoâ töøng ñôït soùng mì treân caùnh ñoàng meânh moâng xanh ngaùt. Töøng gioït söông ñoïng laïi treân laù, caây mì phaùt trieån toát töôi, baùo hieäu vuï muøa boäi thu phía tröôùc. Ít ai bieát raèng, ñeå caây mì toàn taïi vaø phaùt trieån nhö hoâm nay, phoøng kyõ thuaät Chi cuïc baûo veä thöïc vaät tænh maø ñöùng ñaàu laø kyõ sö Leâ Thò Kieàu Trang, ñaõ mieät maøi nghieân cöùu, tìm giaûi phaùp höõu hieäu nhaát ñeå dieät tröø reäp saùp hoàng treân caây mì, mang laïi nieàm vui cho noâng daân troàng mì trong tænh.

Leâ Thò Kieàu Trang chaøo ñôøi naêm 1976, laø con thöù 5 trong gia ñình coù 7 chò em. Soáng ôû vuøng queâ huyeän Hoøa Thaønh, quanh naêm beù Trang cuøng chò em hít thôû khoâng khí trong laønh cuûa ruoäng vöôøn, nhöõng thaùng heø cuøng baïn beø tung taêng thaû dieàu treân caùnh ñoàng coøn thôm muøi raï môùi, cuoäc soáng eâm aû troâi qua ghi ñaäm vaøo kyù öùc tuoåi thô cuûa beù Trang nhöõng ngaøy soáng trong gia ñình thaân yeâu.

Möôøi hai naêm mieät maøi treân gheá nhaø tröôøng tænh nhaø, hôn 4 naêm laøm baïn cuøng giaûng ñöôøng ñaïi hoïc ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, coâ beù Trang ngaøy naøo giôø laø coâ kyõ sö noâng hoïc, ñaõ laäp gia ñình vaø coù hai con xinh xaén, ngoan hieàn.

Ñöôïc nhaän vaøo laøm vieäc taïi Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät töø naêm 1999 ñeán nay. Hôn 15 naêm  phuïc vuï trong ngaønh baûo veä thöïc vaät, bieát bao kyû nieäm vui buoàn, bieát bao laàn rôi nöôùc maét khi chöa tìm ra giaûi phaùp höõu hieäu trò beänh cho caây, coâ kyõ sö treû ñaõ töøng böôùc tröôûng thaønh, ñöôïc laõnh ñaïo cô quan tín nhieäm phaân coâng chöùc vuï Tröôûng phoøng kyõ thuaät töø thaùng 12.2013. Duø ôû cöông vò naøo, coâ kyõ sö treû luoân xaùc ñònh nhieäm vuï chính cuûa mình laø cuøng vôùi ñoàng nghieäp döï baùo tình hình dòch haïi treân moät soá loaøi caây troàng treân ñòa baøn tænh vaø ñeà xuaát bieän phaùp phoøng tröø; soaïn thaûo, tham möu caùc hoà sô ñeå ngaønh noâng nghieäp vaø UBND tænh coâng boá dòch haïi môùi, aùp duïng caùc bieän phaùp phoøng choáng dòch haïi treân ñòa baøn; ñeà xuaát lòch thôøi vuï gieo saï ñoàng loaït neù raày theo töøng vuï luùa/naêm; khaûo nghieäm, thí nghieäm, khaûo saùt ñeà taøi thuoäc lónh vöïc phoøng tröø dòch haïi caây troàng... Nhieàu ñeà taøi môùi ñöôïc aùp duïng hieäu quaû nhö: thöïc hieän moâ hình lieân keát 4 nhaø thaâm canh luùa hieäu quaû, beàn vöõng theo höôùng VietGAP; thöïc hieän döï aùn Fares taïi Taây Ninh vaø tröïc tieáp chuyeån giao 4 lôùp ñaàu tieân taïi tænh veà “kyõ thuaät choïn, taïo gioáng môùi vaø saûn xuaát luùa coäng ñoàng”; giaûi phaùp kyõ thuaät phoøng tröø dòch reäp saùp hoàng gaây haïi caây mì... Trong ñoù, giaûi phaùp kyõ thuaät phoøng tröø dòch reäp saùp hoàng gaây haïi caây mì mang laïi hieäu quaû thieát thöïc cho baø con troàng mì trong tænh, ñöôïc laõnh ñaïo tænh ñaùnh giaù cao vaø ñoaït giaûi Nhaát taïi Hoäi thi Saùng taïo khoa hoïc vaø kyõ thuaät tænh Taây Ninh laàn thöù 9 (2014-2015), sau ñoù tieáp tuïc ñoaït giaûi Nhì Hoäi thi Saùng taïo kyõ thuaät toaøn quoác laàn thöù 13 (2014-2015).

Reäp saùp hoàng laø dòch haïi môùi, laàn ñaàu tieân xuaát hieän ôû Vieät Nam vaø Taây Ninh laø tænh ñaàu tieân bò dòch haïi vaøo giöõa naêm 2012. Naêm 2013, dòch haïi taêng nhanh veà dieän tích nhieãm, möùc ñoä haïi raát lôùn taïi caùc vuøng troàng mì troïng ñieåm vaø UBND tænh ban haønh quyeát ñònh coâng boá dòch treân toaøn tænh. Tröôùc nguy cô dòch haïi ngaøy caøng lan roäng khi phoøng tröø baèng thuoác hoùa hoïc hieäu quaû khoâng cao, ñöôïc söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa laõnh ñaïo caùc caáp vaø toå chöùc Löông noâng theá giôùi (FAO), kyõ sö Trang cuøng taäp theå ñaõ ngaøy ñeâm nghieân cöùu, tìm toøi, khoâng ngaïi khoù khaên, thöôøng xuyeân khaûo saùt caùc caùnh ñoàng mì khaùc nhau ngay töø khi reäp saùp hoàng baét ñaàu phaùt sinh gaây haïi; khaûo saùt thöû nghieäm naám xanh Metahrium anisolae tröø reäp saùp hoàng; keát hôïp vôùi kinh nghieäm thöïc tieãn phoøng tröø dòch haïi khaùc... Khi tieáp caän thoâng tin veà loaøi ong kyù sinh chuyeân tính aùp duïng thaønh coâng taïi Thaùi Lan vaø moät soá nöôùc khaùc treân theá giôùi; thoâng qua caùc lôùp taäp huaán nhanh cuûa chuyeân gia toå chöùc FAO vaøo cuoái thaùng 5.2013, kyõ sö Trang ñaõ ñeà xuaát, toå chöùc vaø cuøng moät soá caùn boä kyõ thuaät thöïc hieän nuoâi ong kyù sinh vaø muïc tieâu ñaët ra laø phaûi thöïc hieän nuoâi thaønh coâng loaøi ong naøy phuø hôïp vôùi ñieàu kieän Taây Ninh trong thôøi gian 6 thaùng, vì muøa khoâ laø thôøi ñieåm dòch haïi buøng phaùt vaø gaây haïi mì chính vuï. Kyõ sö Trang cuøng ñoàng nghieäp baét ñaàu thöû nghieäm vieäc xaùc laäp quy trình nhaân nuoâi ong kyù sinh chuyeân tính Anagyrus lopezi taïi vaên phoøng Chi cuïc. Ñaây laø coâng vieäc môùi, chöa coù nghieân cöùu naøo trong nöôùc ñöôïc coâng boá neân raát khoù khaên khi thöïc hieän, kyõ sö Trang cuøng taäp theå vöøa hoïc vöøa laøm, vöøa nghieân cöùu, öùng duïng, caûi tieán töøng coâng vieäc, nhaát laø giai ñoaïn nhaân nuoâi trong nhaø löôùi ñeå xaây döïng quy trình nhaân nuoâi vaø kyõ thuaät phoùng thích ong kyù sinh ra ñoàng ñaït hieäu quaû. Vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao, nieàm ñam meâ khoa hoïc luoân cuoän chaûy trong tim cuûa taäp theå kyõ sö treû maø ñi ñaàu laø kyõ sö Trang, ñaõ khaéc phuïc khoù khaên, linh hoaït, saùng taïo, xaùc laäp thaønh coâng quy trình nhaân nuoâi ong phuø hôïp ñieàu kieän thöïc teá taïi Taây Ninh vaøo cuoái naêm 2013.

Töø ñaàu naêm ñeán ngaøy 9.11.2015, Chi cuïc Baûo veä thöïc vaät Taây Ninh ñaõ nhaân nuoâi ñöôïc 181.950 caëp ong kyù sinh, phoùng thích ra ñoàng 147.850 caëp ñeå quaûn lyù reäp saùp hoàng gaây haïi caây mì taïi 27 xaõ thuoäc 6 huyeän treân ñòa baøn tænh; keát quaû, giaûm 73% so cuøng kyø, maëc duø naéng noùng gay gaét nhöng maät soá reäp/ngoïn mì giaûm maïnh, haàu heát dieän tích mì bò nhieãm reäp ñaõ ñöôïc phuïc hoài, sinh tröôûng bình thöôøng, aûnh höôûng khoâng nhieàu ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng cuû mì vaøo cuoái vuï, noâng daân raát phaán khôûi. Töø ñoù cho thaáy, phoøng tröø reäp saùp hoàng baèng phöông phaùp sinh hoïc thoâng qua vieäc nhaân, thaû ong kyù sinh ra ñoàng mang laïi hieäu quaû tích cöïc, giuùp noâng daân baûo veä ñöôïc naêng suaát, saûn löôïng, chaát löôïng. Ngoaøi ra, phöông phaùp naøy coøn mang lôïi ích veà moâi tröôøng, ña daïng sinh thaùi treân ñoàng ruoäng. Nguoàn ong kyù sinh thaû ra ñoàng seõ tieáp tuïc thieát laäp quaàn theå trong töï nhieân, phaùt taùn ra caùc tænh troàng mì laân caän.

Muøa xuaân ñang veà treân caønh caây ngoïn coû. Muøa xuaân raïng ngôøi treân khuoân maët ngöôøi noâng daân moät naéng hai söông. Nhìn nhöõng ñaùm mì xanh töôi vöôn mình ñoùn naéng, baùo hieäu vuï muøa boäi thu, loøng ngöôøi kyõ sö treû ngaäp traøn haïnh phuùc.
Duy Đức     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 
 
NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT
  >>  TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN LÁ, VÒM CÂY MÔ HÌNH MỚI CÓ TRIỂN VỌNG Ở TÂY NINH - 09/11/2018
  >>  THÚ VỊ VỚI MÔ HÌNH “TRỒNG RAU THƠM XEN RAU RỪNG PHỦ LƯỚI CHE” CỦA LÃO NÔNG TỔ HỢP TÁC RAU RỪNG LỘC TRÁT – TRẢNG BÀNG - 09/11/2018
  >>  ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH NUÔI DƠI LẤY PHÂN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHƯỚC NINH - 08/11/2018
  >>  “DỤNG CỤ GẮN MÁNG CHẮN MƯA TRÊN CAO CHO CÂY CAO SU” SÁNG CHẾ NHỎ - HIỆU QUẢ LỚN - 08/11/2018
  >>  TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA (KHÓM) Ở TÂY NINH - 22/03/2018
Số lượt truy cập: 230565 Số người online: 9